امشب ماه چشمانم را از خواب گرفته و در اتاقي سراسر نور به اسارت كشيده است .

 

         نمي دانم آيا بايد از اينكه خواب در ظلمت را از من گرفته از او گلايه كنم يا اينكه خوشحال

 

          باشم از   آن جهت كه در بيداري توانم بخوابم .

 

           اما چشمان من خستگي روز را در خود دارد . روزهايي كه همه ي ديروزها و فردايش يكي

 

             است روزهايي تاريكتر از شبهايش . شب اما با وجود ماه من روشن .....

 

       بايد كه بيدار باشم تا مبادا عادت به ظلمت كنم . روشن تر از شب گذشته مرا به بيداري

 

        وسوسه مي كند . امشب نيز گويا  قصد دارد شبم را به روز و روزم را به شب دگرگون كند .

 

        هر شب من هم به ماه گويم : چرا در چشمانم خيره مي شوي ؟ياراي خوابيدن را از من گرفته اي

 

        گويد : روزهاي تاريكت را در خوابي كافي نيست !

 

       گويم : اگر روزها را در خوابم پس چرا بدين گونه خسته ام ؟

 

      - همه خوابت را كابوس ها در بر گرفته . كيست كه در كابوس هايش آرامش دارد ؟

 

       - تو از آنها چه مي داني ؟ كابوس هاي من بيدارند.

 

      - بيداري تو از نور من است چطور تو را نبينم ..

 

       - پس مي بيني و ياريم نمي دهي ؟

 

       - اكنون تو تنها بيداري و ديگران در خوابند

 

        - مرا چه سود از بيداري جز آنكه روزهايم تاريكتر مي شود ؟

 

        - نخواه كه شب و روزت تاريك باشند .

 

         گفت ونماند.

 

        اي ماه كجا مي روي مرا بيدار مي كني و خود را خواب !

 

         اما صدايي از ماه نيامد و جايش در آسمان خالي شد .

 

       دژ تنهايي ،اندوه و خستگي چشمانم را در گرفت دانستم تاريكي همه جا را فرا گرفته

 

       يعني بايد خوابيد؟!

 تاريخ : | | نویسنده : به يان |
                                                         

 

                                                    

 

http://www.ekurd.net/Music-Box/Nasir-Rezazi-Marziyeh-Rezazi/Mebarek-be.rm

 

http://www.ekurd.net/Music-Box/Nasir-Rezazi-Marziyeh-Rezazi/Mame.rm

http://www.ekurd.net/Music-Box/Nasir-Rezazi-Marziyeh-Rezazi/Gula-wenewse.rm

 

 تاريخ : | | نویسنده : به يان |
 

 

      

      جاران هه موو وه رزی

 

       هه ر به هار و هه ر به هار بوو

 

       جاران دره خته کان ئه بوون به په نجه ره و

 

       نیگاکانیش ژوانیان

 

       به ره نگی  ئاسمانه وه مانا ده کرد

 

       جاران..

 

        ئاسمان و یا سه مه ن و باران هه بوو  بو هه لفرین

 

        ئیستا دره خته و سیداره

 

       دره خته و سیداره بو په نجه ره و نیگاکانی جاران

 

       دره خته و سیداره بو  خنکانی ئه و چه ترانه ی

 

        بوون به سایه بان بو جه سته کان

 

         له ژیر ته رزه و ره شه با ران

 

         ئیستا هه ر پاییزه و هه ر پاییز

 

          هه موو ره نگی بارانی خنکاوین

 

         به ئاسمانی تاریکی ئه و ولاته وه

 

        هه لفرین و یا سه مه ن و پیکه نینیکی

 

         له دار دراوین.

                                      (‹  به يان   " س "  › 

 

 تاريخ : | | نویسنده : به يان |

 

  

 

« په ري »

 

ئه ي په ريه كه م نه كه ي گومان

 

 له و جه رده خه وا لووا نه بكه يت

 

كه ئه وينه كه تيا ن برده ئه و سنووره كاني بيوه فايه وه

 

نه كه ي گومان له  راهيبه سوزانيه بكه يت

 

 كه گه مه به خوا كانت ئه كه ن

 

نه كه ي گومان له هه نا سه كاني باوكم بكه يت

 

كه بوني گورانيه خنكا وه  كاني

 

 سه رده مي دلداره لاته كاني لي ديت

 

نه كه ي بون

 

 به ماسيه عاشقه كاني ناو بيابانه كاني غوربه ته وه بكه يت

 

كه بوني كفريان ليوه ديت

 

 نه كه ي گومان له و فالچيه دره خت نشينانه بكه يت

 

كه ناو نيشاني روناكيت لي ئه شارنه وه .

 

گه وره م : من دواي سه ده يه ك چاوه رواني

 

 فير بووم متمانه به

 

چاوي پاسه وانه كان بكه م

 

 دواي هه زاره يه ك غه ريبي فير بووم

 

باوه ر كه م به پيغه مبه ره ته نياكاني ده ريا

 

  دوا هه ل فريني دلت بو

 

ئه و په ري نه خشه ي روحه زامداره كه م

 

 فير بووم ئيدي پيكه نينم

 

به كوچ كردن هيچ بالنده يك نييت .

 

 په ريه كه ي من !

 

 نه كه ي گومان له

 

فه لسه فه ي مه ستيه كاني عاشقيكي

 

 سه رتا پا خه م بكه ي

 

 نه كه ي باوه ر به موعجيزه كاني   خوره تاو بينيت

 

و گومان له ئايه ته كاني

 

مانگه شه و بكه يت

 

 نه كه ي متمانه به كو بو نه وه نهينيه كانيي شوراكاني

 

پيكه نين و نوينه ره كاني سه ما بكه يت .

 

دلنيام ئه زاني: ئه زاني ئه بي ده ريا بين

 

تا له خنكاني هه ناسه غه ريبه كان بگه ين،

 

ئه بي سنوور بين

 

تا له خويني ئه ستيره گوناحكاره كان بگه ين

 

ئه بي كوتر بين

 

تا با لمان بگاته ئه م دره خته ياخيانه ،

 

ئه بي خه و بين

 

تا له جاده سه ر شيته كاني حه قيقه تا گوم نه بين ،

 

ئه بي ماسي بين

 

تا له تينويه تي تازه عاشقه ئاواره كان تي بگه ين ،

 

ئه بي نيشتمان بين

 

تا له شپرزي شه هيده كان تي بگه ين ..

 

په ريه كه م نه كه ي له ئيواره خه ما ويه كاني سه فه را جيم بيلي

 

نه كه ي له بازاري ميوه فروشه بو گه نه كانه ونم كه ي

 

له كه ر نه والي شوشه ليله كانا بمشكيني

 

كه تو نه بي به ده م نيوه شه وه ته نياكاني غوربه ته وه پي بكه نم

 

ئه بي له هه والي ئا گر گرتني به هه شتا به ته ماي ماچيكت بم

 

ئه بي به دواي ئا وا بونتا ئه م نوسراوانه ي ري

 

ده مه گه نداوه كاني ئه و ديو په نجه ره ي ژووره كه مه وه

 

ئه بي ئه م راويژانه رو كه مه سه ر چاوه ي ئه و عاشقه

 

سياسه ت بازانه تا ترسه كانياني له به را بشورن

 

پيده چي به م سرودانه وه بالا بگرن

 

گه وره تر له شكست

 

دريژتر له كتيب

 

پان تر له گورستان

 

شيرين تر له ئه نفال

 

پيم بلي ئه ي په ريه عاشقه كه ي سه ر گه نجينه ي خوله ميش ،

 

فيرم كه چون ئاوازه ماندوه كاني جه سته ت

 

ئه بنه عا شقا نه ترين سروود

 

بو سه ر ليوي مانگ و ئه ستيران

 

ئه بنه دلته  نگ ترين ئاهه نگ

 

بالا به رز ترين گوراني

 

يه ك دوو قولانج بالا به رز تر له غه ريبي

 

توزك عاشقتر له باران .

 

منيش هه ر روتر ده چم

 

نه دره خت به رم پي ئه گري نه هه نار

 

نه تو جله وم ئه گريت و نه باوكم

 

نه خه و م لي ئه كه وي و نه گه رمم ئه يته وه

 

به يانيانه كه يش كه باوكم باسي قيامه تم بو ئه كات

 

من خه ون به فريشته يه كي رووته وه ده بينم

 

روتتر له گه رده لول

 

رونتر له با

 

شيرين تر له خوين

 

ته ماوي تر له سه فه ر

 

ناسكتر له ئاوازي سه حه ره

 

بيده نگتر له خنكاني پينج هه زار مه له واني غه ريب.....

 

ئه سته مه گه وره م

 

تازه ئه سته مه گوراني بو كچه چاو خيله كان بليم .

 

تازه ئه سته مه شيعر بو قومارچي يه پيره كان بخوينمه وه

 

تازه ئه سته مه لايه لايه بو مناله مردوه كان بكه م

 

تازه ته م به سته ئيمانه به و لا تر نا په ريم

 

دلنيام

 

سه د هينده عاشق بم

 

بالام نا گاته بالايي ئه م ديواره ريشدارانه

 

كه له م سه فه ره بيمه وه

 

عومريك ته نيا عومريك پير تر ئه بم

 

په ري شيعرم

 

نه كه ي بيري مه رگ كه يته وه

 

نه كه ي خه يالي كوشتني من بي به دلتا

 

نه كه ي به گرياني ناوه خته كاني خه يال پي بكه نيت

 

به باوكم بلي نه كا دلي له شيعر بيشي

 

من ئيستا له م سه رما بردني عه شقه دا

 

له با خه لي خه ياليكا را كشاوم

 

به قولله ي حيكمه تيكدا هه لگراوم

 

 كه ئه لماسي ياده كانته

 

ئه مه وي خوم بخه مه باوه ش خه ونيكي تو .

 

ئه مه وي باوه ش بكه م

 

به بالايي ئه ر خه وانيتا

 

كه تا و به شيعره له رزو كه كانم

 

 باوه شيني ئه گريجه فرميسكاويه كانت بكه م

 

ئه مه وي ببمه جاده ي سه فه رت

 

بو زه مه ني كه وتني گه لاويژ و به ختياري ئه ستيره و

 

رووت بونه وه ي هاوين .

 

ئه مه وي تا هه تايه

 

 هه والي گول و عه شق و شيعر له تو بپرسم

 

تا هه تا يه تو باسي ژواني ماسي و كه نار ،

 

پيك گه شتني ئا گر و گولم بو بكه يت.

 

ئه مه وي پيغه مبه ري قيداسه تت بم

 

بوئاوينه ته ماوييه كاني سه ر سفره ي چاوه رواني

 

 تازه بووكه بي كچيني يه ترساوه كان .

 

شايه تي پاكيت بم له دادگه ي موحاكمه ي

 

گيلاسه ته نيا كان و ماموستا باده نوشه كان .

 

هه والنيري  ئازاديت بم

 

بو ئه و روژنامانه ي پاش خويندنه وه يه ك نادرين .

 

ئه مه وي به ليوه كاني تودا

 

ماچ بو دلداره بي نازه كان بنيرم

 

ئه مه وي له ئاسماني ته ماويه كه ي چاوتا

 

بال ده ربينم

 

هيلانه ي پارسايه بي كه سه كاني دلت بم

 

ئه مه وي مه له واني رووباره خه مگينه كاني چاوت بم و

 

زور ئه ترسيم

 

ئه ترسيم به يانيك

 

دواي ده ر چوون له ئا ميزي خه ياليك

 

له هه رمي و ميخه ك و سنه وبه ر

 

ته نيا لال بم

 

ته نا نه ت تار مايه كيش له بالات نه بينم

 

                                                     شيركو بيكه ستاريخ : | | نویسنده : به يان |

 

 

تاله قژی کچیکی جوان

له سه رشانم به جی مابوو

له دوایدا تاله قژم

کردبه په تی دیلانی بو:

هه لبه ستیکی پینج شه ش سالم.

ده نکه زیخیکی کوردستان

له که یه وه؟چون؟ نازانم

په ریبووه لوچی گیرفانی چاکه تیکم

ئه مرو ریکه وت دوزیمه وه

ده رم هیناو ماچم کردو

کردم به به ردی که عبه ی گشت

شیعره کانم  

 

     "شیرکو بی که س"تاريخ : | | نویسنده : به يان |
 

 

 

 

 

 

 

 

هيچ کس ويرانيم را حس نکرد...

 وسعت تنهائيم را حس نکرد...

در ميان خنده هاي تلخ من...

 گريه پنهانيم را حس نکرد...

در هجوم لحظه هاي بي کسي...

 درد بي کس ماندنم را حس نکرد...

 آن که با آغاز من مانوس بود... لحظه پايانيم را حس نکرد

 

 تاريخ : | | نویسنده : به يان |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.